โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

   ในปี 2503 รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดสร้างอาคารสงเคราะห์แบบแฟลตให้เช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ดินแดงก่อสร้างระหว่างปี 2506 – 2517 โดยใช้ต้นแบบหน่วยพักอาศัยมาตรฐานอาคารสงเคราะห์ของประเทศสิงคโปร์จัดสร้างเป็นอาคาร 5 ชั้นใต้ถุนโล่ง จำนวน 64 หลัง 6,144 หน่วย หรือที่เราเรียกว่า “แฟลตดินแดง” ในปัจจุบัน จนกระทั่งในปี 2516 เป็นปีที่ได้จัดตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” ขึ้นมา กรมประชาสงเคราะห์จึงได้โอน “แฟลตดินแดง” ให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแล
     พ.ศ.2516 “การเคหะแห่งชาติ” ได้ก่อตั้งขึ้น พร้อมกับแฟลตดินแดงที่มีชุมชนขยายตัวขึ้นเป็น“เคหะชุมชนดินแดง”

แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

          โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จะสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่ รวม 20,292 หน่วย โครงการอาจไม่สร้างผลกำไรที่เป็นตัวเงินแต่จะสร้างความคุ้มค่าทางสังคมให้ชาวชุมชนดินแดง และที่จะเข้ามาอยู่ใหม่ มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมั่นคงแข็งแรง มีพื้นที่สีเขียว ทัศนียภาพเมืองน่าอยู่ในราคาคุ้มค่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม

โครงการระยะที่ 1 สูง 28 ชั้น 334 หน่วย พัฒนาปี 2559-2561 

              เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ "โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2" ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยแปลง A1 และ D1 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว

โครงการระยะที่ 2 (อาคาร A1)
สูง 32 ชั้น 635 หน่วย

โครงการระยะที่ 2 (อาคาร D1)
สูง 35 ชั้น 612 หน่วย

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้

ลงพื้นที่ประชุมชี้แจง พร้อมตรวจบ้าน

การปรับปรุง (ก่อนปรับปรุง-ระหว่างปรับปรุง-หลังปรับปรุง)

การส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ