ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

ข้อมูลดัชนีการอยู่อาศัย

งานวิจัยด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

              การเคหะแห่งชาติ มีพันธกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งรวมการพัฒนาแต่ละด้านผสมผสานเป็นเป้าหมายเดียวกันครบทุกมิติ
การเคหะแห่งชาติ ได้มีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรในโครงการที่อยู่อาศัย ผ่านการวิจัย“โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน การจัดการน้ำและการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย
อย่างยั่งยืน
              ที่สำคัญ การเคหะแห่งชาติได้ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  มีสาระสำคัญเพื่อสร้างความสมดุลในการดำเนินธุรกิจของการเคหะแห่งชาติควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14045 : 2012 อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติมีการกำหนดมาตรการ เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ได้ตามเป้าหมาย