โครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(Smart and Sustainable Community for Better Well-being: SSC)

               การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย   ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ บางกรวย จ.นนทบุรี และได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ภายใต้โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well-being: SSC)

1) มิติที่ 1 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
2) มิติที่ 2 ความมั่นคงของระบบนิเวศ
3) มิติที่ 3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
4) มิติที่ 4  สุขภาวะทางสังคม
 
              ในเบื้องต้น กคช. ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (นิติ 1) เป็นโครงการนำร่อง โดยจะนำเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) มาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 
              เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน กคช. โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอากาศ น้ำที่สะอาด       การอนุรักษ์ดิน การบริหารจัดการขยะ และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กฟผ. ให้คำปรึกษา สำรวจ วิเคราะห์การใช้พลังงาน ตรวจวัด รายงาน และการสอบทาน (MRV) และจุฬาลงกรณ์ฯ ให้คำปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรม ในรูปแบบใหม่ (Sandbox) เพื่อนำไปสู่ชุมชนอัจฉริยะและ   น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
             โครงการ SSC เป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนของ กคช. และพัฒนาคุณชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดีขึ้น  โดย กคช.  ร่วมกับหน่วยงานภาคีจะร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน  ร่วมถึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอากาศและน้ำที่สะอาด  การอนุรักษ์น้ำ ดิน และพลังงาน การจัดการขยะ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน  และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน

โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านเบอร์ 5) ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

       โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย หรือ โครงการบ้านเบอร์ 5 เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ให้มีมาตรฐานการออกแบบที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงติดฉลากรับรองระดับประสิทธิภาพพลังงานบ้านที่อยู่อาศัยเบอร์ 5 ด้วยการออกแบบที่พึ่งพาธรรมชาติ เน้นช่องแสง การระบายอากาศ ทิศทางลม รวมถึงเลือกวัสดุผนังและหลังคาที่มีฉนวนกันความร้อนทำให้ที่อยู่อาศัยเย็นสบาย

          ปัจจุบัน กคช. ร่วมกับ กฟผ. เดินหน้าพัฒนาโครงการบ้านเบอร์ 5 โดยได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Sustainable Community for Better Well-being: SSC) ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมชุมชน ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Community) 4 มิติ ประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ   2. ความมั่นคงของระบบนิเวศ  3. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ 4. สุขภาวะทางสังคม เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาชุมชนและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS
       ในปี 2561 การเคหะแห่งชาติ รับมอบโล่รางวัลบ้านเบอร์ 5 โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน จำนวน  8 โครงการ 
       ในปี 2562 การเคหะแห่งชาติ รับมอบโล่รางวัลบ้านเบอร์ 5 โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน จำนวน  6 โครงการ 

    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 กคช.  เปิดตัวและมอบป้ายโครงการบ้านเบอร์ 5  แห่งแรก ณ โครงการเคหะชุมชนฯ เชิงสังคม จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2