การเคหะแห่งชาติมีแนวคิดจัดทำพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติ