โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 4 มุมเมือง

        การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย ในปี 2564 จะดำเนินการจัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 4  มุมเมือง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม ลำลูกกา สมุทรปราการ เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้มีที่อยู่อาศัย ทั้งนี้จะทำงานร่วมกับกรมผู้สูงอายุในการที่จะเข้ามาดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และมีที่อยู่อาศัยให้กับลูกหลานสำหรับดูแลผู้สูงอายุ 
        โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 4 มุมเมือง จะเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ปลายทาง สายรถไฟฟ้า 4 สาย 4 ทิศรอบกรุงเทพฯ ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมือง เพื่อขยายพื้นที่เมืองออกไปสู่รอบนอก ตลอดจนลดความแออัดในการกระจุกตัวของที่พักอาศัยในพื้นที่ใจกลางเมืองด้วย