โครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Accelerating Construction of Energy Efficient Green Housing Units in Thailand)

              ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)  โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้ดำเนินการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMAs) เพื่อการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนา ทำให้ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในภาคบ้านที่อยู่อาศัยตรรกะถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ UNEP จัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Accelerating Construction of Energy Efficient Green Housing Units in Thailand) โดยขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ครั้งที่ 7 จำนวน 3,141,142 US ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ              
 
            การขอรับการสนับสนุนจาก GEF จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ และจะเป็นการสนับสนุนประชาชนให้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อถ้อยแถลงตามพันธกรณีที่นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อันจะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 11