ความเป็นมาของการเคหะแห่งชาติ

                 การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 โดย กคช. ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อจัดให้มีเคหะสำหรับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้งทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ที่ ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือผู้ที่ต้องการร่วมดำเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้ประชาชนเช่าหรือซื้อ อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้างอาคาร หรือจัดหาที่ดิน ตลอดจนปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น

previous arrow
next arrow
Slider

ความสำเร็จของการเคหะแห่งชาติในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

previous arrow
next arrow
Slider