บ้านเคหะสุขประชา

        30 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เรื่อง โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นและทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงที่อยู่อาศัยยากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ  ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณ และประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย โดยดำเนินการสร้างบ้านเช่า จำนวน 100,000 หลัง ผู้มีรายได้น้อยจะมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ครอบครัว เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2568 จะมีผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 100,000 ครอบครัว
       แนวคิดการวางผัง เน้นการอยู่อาศัยโดยการเดิน แยกที่จอดรถยนต์ไว้ในส่วนกลางของโครงการ ให้รถยนต์เข้ามาภายในโครงการเท่าที่จำเป็น การสัญจรภายในโครงการเน้นการเดินและจักรยาน ให้เด็กและผู้สูงอายุใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างปลอดภัย การออกแบบผังโครงการเพิ่มพื้นที่กิจกรรมร่วมกันในโครงการของทุกช่วงวัย สร้างพื้นที่สีเขียวในโครงการสร้างความร่มรื่นและให้เกิดพื้นที่กิจกรรมของคนชุมชน นำนวัตกรรมการอยู่อาศัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดรายจ่ายของผู้อยู่อาศัยสร้างชุมชนที่ยั่งยืนเกิดมิติใหม่ของการอยู่อาศัยของทุกคน