ประเทศไทยกำลังปรับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (2017- 2036) แผนแม่บทฉบับนี้มีวิสัยทัศน์คือ “ที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” โดยระบุว่า “ภายในปี 2579 คนไทยทุกคนจะต้องเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ในราคาที่สามารถจ่ายได้ทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบความเป็นเจ้าของบ้านให้แก่ครัวเรือนจำนวน 5.87 ล้านครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยที่ด้อยคุณภาพหรือตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน 
              นอกจากนี้ ประเทศไทยได้นำใช้วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกันสำหรับเมืองและเทศบาลเพื่อให้บรรลุอนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น ยึดมั่นในหลักการสำคัญที่ว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave No One Behind) โดยการยุติความยากจน และที่สำคัญที่สุดคือการให้ทุกคนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพสังคมและบริการขั้นพื้นฐานอย่างปลอดภัยและเท่าเทียมกัน ตลอดจนที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและราคาที่สามารถจ่ายได้ ซึ่งจะนำไปสู่ การบรรลุเป้าหมาย SDG ข้อที่ 5 (ความเท่าเทียมทางเพศ) ข้อที่10 (ลดความเหลื่อมล้ำ) และข้อที่ 11 (การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน)
              ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (ปี 2017-2036)  กคช. ได้รับมอบหมายให้จัดหาที่อยู่อาศัยราคาที่สามารถจ่ายได้ (affordable housing) สำหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ตัวอย่างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช. ปี 2564   มีจำนวน 5 โครงการประกอบด้วย
1. โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย (บ้านเคหะสุขประชา) 
2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า  (TOD) 
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เกษียณอายุ  
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 
5. โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ
1. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโครงการประกอบด้วย คนตกงาน คนพิการ , แม่เลี้ยงเดี่ยว ,    ผู้สูงอายุ , ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เกษียณอายุ , ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง , ผู้ถูกไล่รื้อเวนคืนและคนบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
3. พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองในทุกระดับรายได้